Renovera

Renovera

Kul att du har tankar på att renovera din bostadsrätt!
Att bostadsrätterna i vår förening håller en hög standard är positivt för föreningen då det både bidrar till att göra vår förening och fastighet mer attraktiv.

Allmänt
Det är viktigt att du läser igenom Murarboken innan du börjar renovera. I denna har föreningen samlat föreningens stadgar och ordningsregler samt bestämmelser om ansvarsfördelning i fråga om underhåll av din bostadsrätt.

Tillstånd av styrelsen
De flesta renoveringssarbeten i din bostadsrätt kan du göra utan att du behöver söka tillstånd av styrelsen. Exempelvis kan du lägga nytt golv, måla och tapetsera väggar, installera fler el-uttag, byta köksluckor och stommar. Men du får inte ändra bärande väggar, ventilation, el- och vvs-stammar eller element utan ett godkännande från styrelsen. Vidare krävs att vissa arbeten genomförs av en fackman såsom behörig vvs-montör, elektriker etc.

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, exempelvis en bärande vägg. Tillstånd krävs även om du som medlem fått bygglov för ändringen.

  2. Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av el-ledningar inom lägenheten omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.

  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan exempelvis gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra). Även ändringar av el-ledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana el-ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenheter).

Styrelsen rekommenderar även att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag för att få vetskap om vilka krav som gäller för att din försäkring ska vara giltig. Rent generellt brukar försäkringsbolagen ställa krav på att renovering av våtrum ska utföras av behörig hantverkare i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), eller råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

Byggtider
Av våra ordningsregler framgår att anlitade hantverkare för bygg- och hantverksarbeten av störande karaktär (hamra, spika eller borra) är tillåtet mellan kl. 08.00-17.00 vardagar (ej helger). Eget hantverksarbete av störande karaktär är tillåtet mellan kl. 08.00-20.00 vardagar samt mellan kl.10.00-17.00 helger.

Vid önskemål om avvikelse från ovanstående ansök i god tid till styrelsen.

Byggavfall
Om du renoverar din bostadsrätt är du också ansvarig för ditt byggavfall. Avfallet får under inga omständigheter dumpas i föreningens grovsoprum. Avfallet får ej heller läggas på annan plats än där styrelsen anvisar och ska forslas bort från den anvisade platsen inom två veckor.

Ansökan om tillstånd
Ansökan om tillstånd för renovering ska göras skriftligen till styrelsen. Ansökan ska göras i god tid innan din renovering påbörjas. För ändamålet har styrelsen tagit fram en blankett som du hittar under länken nedan. Av blanketten framgår vilka bilagor som ska bifogas till din ansökan.

Förutom ovanstående kan styrelsen i vissa fall även behöva få in ett utlåtande från behörig fackman (ex. konstruktör) som påvisar att de förändringar som ansökan omfattar rent byggnadstekniskt är möjligt att utföra utan att det medför risker för påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Vissa förändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste ansöka om bygglov eller göra bygganmälan hos Solna stad innan renoveringen påbörjas. Det är din skyldighet att undersöka om ett sådant förfarande behöver tillämpas.

Skicka in blanketten med bilagor till brfmuraren1@gmail.com alternativt lämna dessa i styrelsens brevlåda.